Hàm FACT()

Tính giai thừa của một số.
Cú pháp: = FACT(number)
number: số cần tính giai thừa

Lưu ư:
- number phải là một số dương

- Nếu number là số thập phân, FACT() sẽ lấy phần nguyên của number để tính

Ví dụ:
FACT(5) = 120 (5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120)

FACT(2.9) = 2 (2! = 1 x 2 = 2)

FACT(0) = 1 (0! = 1)

FACT(-3) = #NUM!
Quảng Cáo

diendankythuat.vn